Intro

Opzet

Programma

Voorwaarden

Zweden

Deelnemers

Commissie

Info voor
thuisfront

 
Nederlands På Svenska

Voorwaarden en inschrijvingsprocedure KBE 2002

De reis naar Zweden zal plaatsvinden van 5 tot en met 14 april 2002. De organisatie is in handen van de FMF-commissie ‘SWEET’, ook aangeduid met ‘commissie’.

Belangstellenden voor deelname aan de reis dienen zich in te schrijven. Inschrijving staat open voor FMF-leden die tenminste 2e jaars student zijn, en geschiedt door het formulier op de SWEET-website (www.fmf.nl/sweet) volledig in te vullen. Dit is mogelijk tussen 15-10-2001 en 30-11-2001. Na deze periode is inschrijving niet meer mogelijk.

De reis naar Stockholm en omgeving zal plaatsvinden in busjes die plaats bieden aan acht personen. Voor het besturen van deze busjes zijn ervaren chauffeurs nodig. Bij aanmelding dienen belangstellenden aan te geven of zij zo’n busje kunnen en willen rijden. Hieraan wordt de voorwaarde gesteld dat een chauffeur ten minste 20 jaar oud is en ten minste één jaar zijn rijbewijs heeft. Verder dient een chauffeur over ruimschoots voldoende rijervaring te beschikken. Aanmelding als chauffeur schept de verplichting om, wanneer de commissie hierom vraagt, één van de busjes te besturen.

Na afloop van de inschrijvingsperiode zal de commissie bepalen wie aan de reis deel mogen nemen (‘deelnemers’). Bij overinschrijving zal de lotingsprocedure worden gehanteerd die is vastgesteld door de ALV van de FMF op 2 oktober 2001. In dit geval zullen uitgelote belangstellenden op een wachtlijst worden geplaatst. Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving bericht of hij al dan niet mag deelnemen aan de reis. Mocht hij hierop besluiten toch niet te willen deelnemen, dan dient hij dit binnen zeven dagen schriftelijk aan de commissie mee te delen. In uitzonderlijke gevallen kan een deelnemer tot uiterlijk 1 maart 2002 besluiten niet meer deel te nemen aan de reis. Dit dient schriftelijk, voorzien van redenen te worden gemeld bij de commissie. De commissie zoekt in dit geval een vervanger. Als dit is gelukt, vervallen de verplichtingen van de oorspronkelijke deelnemer en worden deze verplichtingen overgenomen door de vervanger. Iedereen die op 1 maart 2002 bij de commissie bekend is als deelnemer wordt geacht mee te gaan op reis, behalve in geval van duidelijke overmacht, dit ter beoordeling van de commissie.

De deelnemer heeft de volgende rechten:

  • deelnemen aan het programma;
  • vervoer van, naar en in Zweden;
  • gedurende de reis in ieder geval verblijf, ontbijt en avondeten.

Door inschrijving geeft de deelnemer aan accoord te gaan met de voorwaarden die de commissie stelt. Deze zijn:

  • uiterlijk 1 maart 2002 betalen van de door de commissie vastgestelde deelnemersbijdrage. Deze bijdrage zal niet meer dan EUR 230,- bedragen;
  • gedurende de gehele reis deelnemen aan het programma;
  • gedurende de gehele reis opvolgen van de aanwijzingen van de commissie;
  • deelname aan de reis is op eigen risico. De commissie en de FMF aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke kosten dan ook. Het afsluiten van een afdoende reis- en (in het buitenland geldige) ziektekostenverzekering behoort tot de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Mocht een deelnemer besluiten niet meer mee te willen, dan kan hij dit tot uiterlijk 1 maart 2002 voorzien van redenen schriftelijk melden bij de commissie. De commissie zoekt in dit geval een vervanger. Zodra dit is gelukt, vervallen de verplichtingen van de oorspronkelijke deelnemer en worden deze overgenomen door de vervanger. Deelnemers die zich niet voor de vermelde termijn hebben afgemeld worden geacht mee op reis te gaan, behalve in geval van duidelijke overmacht.

In bijzondere gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om af te wijken van het hierboven gestelde. In gevallen van onduidelijkheden beslist de commissie.