Intro | Participants | Committee | Program | Terms and Conditions | Packing list | CvA | Contact

Click here for the final report


Terms and Conditions
See English translation below.

Voorwaarden
De reis naar Dresden en Wenen zal plaatsvinden van 12 april tot en met 22 april 2014. De organisatie is in handen van een commissie van de stichting Grote Buitenlandse Excursie(s) Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging (stichting GBE-FMF). De commissie wordt ook wel aangeduid met "commissie-KBE".

Om deel te nemen aan de reis moeten belangstellenden zich aanmelden via deze link. De aanmeldingsperiode loopt van 13 november 2013 tot en met 1 december 2013. Er zullen 27 mensen kunnen deelnemen aan de reis. Van deze 27 plaatsen zijn er 2 plaatsen gereserveerd voor stafleden die onze reis zullen vergezellen. 5 plaatsen zijn gereserveerd voor de commissie-KBE en de overige 20 plaatsen zijn beschikbaar voor FMF leden.

De reis zal plaatsvinden in busjes die plaats bieden aan negen personen. Voor het besturen van deze busjes zijn ervaren chauffeurs nodig. Bij aanmelding dienen belangstellenden aan te geven of zij zo'n busje kunnen en willen rijden. Hieraan wordt de voorwaarde gesteld dat een chauffeur ten minste 20 jaar oud is en ten minste één jaar zijn rijbewijs heeft. Verder dient een chauffeur over ruimschoots voldoende rijervaring te beschikken. Aanmelding als chauffeur schept de verplichting om, wanneer de commissie hierom vraagt, één van de busjes te besturen. Leden die zich aanmelden als chauffeur krijgen voorrang met de loting zoals in artikel 5.1 lid 1b van het huishuidelijk reglement van de stichting GBE-FMF die te vinden is op de website van de stichting GBE-FMF.

De verdere aanmeldings- en lotingsprocedure voor de KBE staan beschreven in artikel 3.1 lid 1, 4, 5, 6 en 7 en alle leden van artikel 3.2 van het huishoudelijk reglement van de stichting GBE-FMF.

Verplichtingen na aanmelden:
De kosten voor deelname aan de KBE zijn maximaal 310 euro voor NNV leden en maximaal 355 euro voor niet NNV leden. Hier zitten de kosten voor de reis, het verblijf en ontbijt bij inbegrepen. Tevens krijgen alle deelnemers gedurende de reis meerdere keren zakgeld voor eten of zorgt de commissie- KBE voor een gemeenschappelijke maaltijd.

Afgezien van de deelnemersbijdragen vormen subsidies een groot deel van de inkomsten van de KBE. Één van deze subsidies, die van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), is afhankelijk van het aantal NNV-leden dat onder de deelnemers is. Om deze reden wordt een verhoogd tarief van maximaal 355 euro gehanteerd voor deelnemers die geen NNV-lid zijn. Lid worden kan via het NNV en kost voor studenten maximaal 11,50 euro per jaar. Op het moment van inschrijving hoef je nog geen NNV-lid te zijn; als de persoon daadwerkelijk deelnemer is, moet dit wel.

In artikel 3 en artikel 5 van het huishoudelijk reglement van de Stichting Grote Buitenlandse Excursie(s) Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging staan de volledige verplichtingen na aanmelding voor de KBE precies beschreven.

Terms and conditions
Disclaimer: The English version is a translation. This is not a legal text. Language and spelling errors reserved. Dutch version is binding.

The trip to Dresden and Vienna will take place from April 12 till April 22, 2014. The organization is in the hands of a committee of the "stichting Grote Buitenlandse Excursie(s) Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging" (stichting GBE-FMF). The committee is also known as "commissie-KBE".

To participate the trip the interested people should sign up here. The registration period is from November 13 till December 1 2013. There will be 27 people participating on the trip. Of the 27 places there are 2 places reserved for staff of the RUG which will join our trip. 5 places are reserved for the committee members and the other 20 places are free for FMF-members.

The transport will take place in vans that can accommodate up to nine people. Experienced drivers are needed to drive the vans. Therefore people can indicate if they are able and willing to drive. The driver needs to be at least 20 years old and has to be in possession of a driving license for at least one year. The Drivers must have enough experience and need to be confident to drive. Registrating as a driver requires the person to drive when the committee asks for it. Members who sign up as a driver are given priority in the lottery such as described in artikel 5.1 section 1b of the "huishoudelijk reglement van de stichting GBE-FMF" which can be found on the website of the "stichting GBE-FMF".

All other application and lottery procedures for the KBE can be found in article 3.1 sections 1, 4, 5, 6 and 7 and all sections of article 3.2 of the "huishoudelijk reglement" of the "stichting GBE-FMF".

Obligation after registration:
The costs for participation in the KBE are no more than 310 euro for "Nederlande Natuurkundige Vereniging" (NNV) members and 355 for non-NNV members. This covers the transport, a hostel and breakfast. All participants will get some pocket money during the trip or the committee will provide for a meal.

Apart from the participants contribution, the committee raises money from subsidies. One of these subsidies depends on the amount of numbers of participating NNV members. Because of this there is a higher contribution for non-NNV members. To become a member it is necessary to register at the NNV and costs a maximum of 11,50 euro a year for students. One does not have to be a NNV member at the moment of registration but does have to be a member of the NNV at the start of the KBE.

Article 3 and 5 of the "huishoudelijk reglement" of the "stichting GBE-FMF" include all obligations after signing up for the KBE.